Algemene betalings- en Leveringsvoorwaarden van ROTZ Media Services

Vrijmark 22, 1355 GB Almere, KvK 39093301

(Geldig v.a.: 02/02/2015)

 

Artikel 1: Algemeen

ROTZ Media Services wordt in deze algemene voorwaarden hierna aangeduid met ROTZ Media Services. Onder de ‘wederpartij’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan ieder (rechts)persoon die aan ROTZ Media Services verzoekt een dienst te verrichten of goederen te leveren. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden voor alle offertes van ROTZ Media Services en verbintenissen tussen ROTZ Media Services en de wederpartij uitsluitend de hierna volgende voorwaarden. In geval van vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden, blijven de overige bepalingen van kracht. Deze betalings- en leveringsvoorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te (Almere / Flevoland).

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van voorwaarden

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ROTZ Media Services uit te brengen offertes en door ROTZ Media Services te sluiten overeenkomsten. Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden, dan komt aan de tweede verwijzing geen werking toe, wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen (artikel 6:225 lid 3 BW). b. Indien eenmaal een overeenkomst tot stand is gekomen of offertes zijn uitgebracht waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen deze worden geacht bekend te zijn aan de wederpartij en deel uit te maken van alle volgende aanbiedingen en te sluiten overeenkomsten tussen ROTZ Media Services en de wederpartij.

 

Artikel 3: Overeenkomst en totstandkoming overeenkomst

a. Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door ROTZ Media Services aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn de aanbiedingen van ROTZ Media Services vrijblijvend. b. Een overeenkomst komt eerst tot stand en is eerst voor ROTZ Media Services bindend d.m.v. een bevestiging van de wederpartij – schriftelijk dan wel mondeling - zulks onverminderd de gebondenheid van de wederpartij om zijn order gestand te doen gedurende een redelijke termijn van 14 dagen. ROTZ Media Services is gehouden om binnen een redelijk termijn van 14 dagen na een initiële afspraak een bevestiging te doen uitgaan, schriftelijk dan wel mondelijk. c. Consult en support oplossingen van systemen en/of netwerken die niet door ROTZ Media Services gebouwd, danwel onderhouden worden geschieden op basis van 'Best Effort' oftewel redelijke mogelijkheden binnen de resources en/of hulpmiddelen van ROTZ Media Services. Aan werkzaamheden op systemen en/of netwerken van derden kan ROTZ geen garanties ontlenen, tenzij nadrukkelijk, schriftelijk, anders overeengekomen.

 

Artikel 4: Prijs

ROTZ Media Services genoemde prijzen zijn vast met dien verstande dat ROTZ Media Services gerechtigd is kostenverhoging door te berekenen, welke ontstaan tussen het moment van de bevestiging en levering, en welke het gevolg zijn van overheidsmaatregelen in de ruimste zijn van het woord alsmede valutawijzigingen. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten.

 

Artikel 5: Levering

a. ROTZ Media Services heeft het recht in gedeeltes te leveren. b. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval van overschrijding van een door ROTZ Media Services opgegeven leveringstermijn, ander dan door overmacht (artikel 10), heeft ROTZ Media Services het recht binnen een periode van 30 dagen na ontvangst van een aangetekend schrijven dienaangaande van de kant van de wederpartij alsnog te leveren. Na verloop van bedoelde periode van 30 dagen heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij heeft geen recht op schadevergoeding. c. ROTZ Media Services is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens vervoer/oplevering ongeacht of de vervoerder, of andere derde partij door ROTZ Media Services is ingeschakeld. Indien de wederpartij zulks wenst zal ROTZ Media Services eventuele rechten jegens de vervoerder dan wel derde partij aan de wederpartij overdragen.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud en voorbehoud van pandrecht

a. De door ROTZ Media Services geleverde zaken blijven het eigendom van ROTZ Media Services tot de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met ROTZ Media Servicesgesloten koopovereenkomsten is nagekomen: - de tegenprestatie met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf; - de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door ROTZ Media Services verrichte of te verrichten diensten; - eventuele vorderingen wegens nietnakoming door de wederpartij van (een) koopovereenkomst(en). B. Door ROTZ Media Services opgeleverde zaken, die krachtens het onder 6a genoemde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van normale bedrijfsvoering worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaak te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. C. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is ROTZ Media Services gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het onder 6a bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij en derden die de zaken voor de wederpartij houden, weg te halen, offline te stellen of op te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen, op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag per dag. D. Indien derde enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken wil vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht ROTZ Media Services zo snel als redelijkerwijze verwacht mag worden op de hoogte te stellen. E. De wederpartij verplicht zicht op eerste verzoek van ROTZ Media Services: - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; - alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden en ROTZ Media Services op die manier die wordt voorgeschreven in artikel 3: 239BW; - de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door ROTZ Media Services geleverde zaken te verpanden aan ROTZ Media Services zoals wordt voorgeschreven in artikel 3: 239 BW; - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van ROTZ Media Services; - op andere manieren samenwerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die ROTZ Media Services ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

 

Artikel 7: Betaling

a. Betaling vindt binnen 14 dagen netto plaats, zonder korting, tenzij anders overeengekomen. In geval van niet tijdige betaling is de wederpartij, zonder dat hiertoe enige ingebreke stelling is vereist, in verzuim en een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk geldende handelsrente of een gedeelte van een maand. b. Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden en te zijn voltooid zodra het verschuldigde bedrag op bank- of girorekening van ROTZ Media Services is bijgeschreven. c. Alle kosten, daaronder begrepen kosten van gerechtelijke procedures en van buitengerechtelijke invordering, welke ROTZ Media Services in het kader van de overeenkomst maakt of op ROTZ Media Services worden verhaald, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het te incasseren bedrag, tenzij ROTZ Media Services aantoont dat de werkelijke buitengerechtelijke kosten hoger zijn, in welk geval de werkelijke buitengerechtelijke kosten volledig ten laste van de wederpartij komen. d. Indien de wederpartij in verzuim is, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement verkeert, zijn bedrijf beëindigt, dan wel er bij ROTZ Media Services gerede twijfel aanwezig is of de wederpartij zijn verplichtingen deugdelijk en tijdig zal kunnen nakomen, zijn alle vorderingen van ROTZ Media Services op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. e. Betalingen strekken allereerst ter voldoening van en in mindering op: - kosten - verschenen rente - hoofdsom van de oudste factuur, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. ROTZ behoud zich het recht voor om in geval van abonnementsdiensten de betreffende accounts en/of abonnementen te bevriezen als betaling uitblijft na in gebreke stelling.

 

Artikel 8: Reclame

a. Alle reclames dienen schriftelijk binnen 8 dagen na (op)levering bij ROTZ Media Services te worden ingediend. In geval van een verborgen gebrek, hetwelk uitsluitend bij gebruik door consumenten kan blijken, dient de reclame schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst van de klacht van de consument bij ROTZ Media Services te worden ingediend. b. Geringe afwijkingen kunnen geen grond opleveren voor reclame. Indien een reclame door ROTZ Media Services wordt geaccepteerd, heeft ROTZ Media Services de plicht om naar keuze, hetzij de overeenkomst geheel/gedeeltelijk te ontbinden en de wederpartij dienovereenkomstig te crediteren, hetzij de goederen te geven. ROTZ Media Services is niet gebonden tot vergoeding van enige schade. c. Het instellen van een reclame geeft de wederpartij niet het recht enige betaling op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. d. De wederpartij heeft nimmer het recht de geleverde zaken retour te zenden, tenzij ROTZ Media Services hiermee voorafgaand schriftelijk nadrukkelijk heeft ingestemd. Indien de wederpartij in strijd met het voorgaande geleverde zaken retour zendt, worden deze voor eigen rekening en risico van de wederpartij ter beschikking van de wederpartij gehouden, zonder dat hiermee enige erkenning van de juistheid van eventuele aanspraak op garantie kan worden afgeleid.

 

Artikel 9:Compensatie

De wederpartij is niet gerechtigd enige vordering, welke zij jegens ROTZ Media Services pretendeert, te compenseren met haar betalingsverplichtingen.

 

Artikel 10: Overmacht

a. in geval van overmacht is ROTZ Media Services gerechtigd naar eigen inzicht de nakoming van de verbintenis overeenkomstig op te schorten ofwel de overeenkomst geheel/gedeeltelijk te ontbinden. b. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan de wederpartij zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere, doch niet uitsluitend, zijn begrepen: ROTZ Media Services of derden die bij ROTZ Media Services gebruikt of bij toeleveranciers: Brand, wekstaking of uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, transportmoeilijkheden, ernstige bedrijfsstoringen, ongeval; niet tijdig of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven, gebrek aan grondstoffen of verpakkingsmateriaal; overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerverboden, contingenteringen, ingrijpende wijzigingen in de valutaverhoudingen, energiecrisis, abnormale prijsstijgingen van de grondstoffen en energie, oorlog, mobilisatie, oproer, alsmede meer algemeen elke omstandigheid van welke aard dan ook die buiten de macht van ROTZ Media Services ligt en de uitvoering van de overeenkomst nadelig dan wel onmogelijk maakt, welke omstandigheid zich in het bedrijf van ROTZ Media Services dan wel in enig ander bedrijf manifesteert. Tijdens overmacht worden de betalings- en leveringsvoorwaarden van ROTZ Media Services opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ROTZ Media Services niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. c. Indien ROTZ Media Services bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 11: Risico

Vanaf het moment van (op)levering door ROTZ Media Services is het geleverde voor risico van de wederpartij.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

a. ROTZ Media Services beperkt haar aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak tot uitkering geeft en tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar in het desbetreffende geval feitelijk uitkeert. b. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag exclusief B.T.W. c. In afwijking van lid a. en lid b. van dit hoofdstuk aanvaardt ROTZ Media Services geen aansprakelijkheid van indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade en gevolgschade, schade wegens overschrijding van de leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de wederpartij. d. In geval van een onrechtmatige daad van ROTZ Media Services of van zijn ondergeschikten is ROTZ Media Services slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot € 125.000,-. e. ROTZ Media Services is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke ROTZ Media Services door of vanwege de wederpartij ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. f. ROTZ Media Services is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade gevolg is van opzet of grove schuld van ROTZ Media Services. Aansprakelijkheid door opzet of grove schuld van derden die door ROTZ Media Services zijn ingeschakeld sluit ROTZ Media Services uit. De wederpartij vrijwaart ROTZ Media Services ook tegen aanspraken van derden voor deze schade. g. De wederpartij vrijwaart ROTZ Media Services tegen alle aanspraken van derden ter zake van ROTZ Media Services aan de wederpartij geleverde zaken en of verpakking, waardoor die derden schade hebben geleden, ongeacht de oorzaak of tijdstip van ontstaan.

 

Artikel 13: Informatieplicht

ROTZ Media Services en de wederpartij zijn verplicht elkaar die inlichtingen te verstrekken die voor de andere partij nodig of van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 14: Geschillenregeling & Opzeggingen

a. Op alle overeenkomsten en/of offertes is Nederlands recht van toepassing. b. Ter zake van alle geschillen welke ten aanzien van of in verband met de overeenkomsten en/of offertes waarop deze betalings- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, mochten rijzen, is de rechter in het Arrondissement waarin de (hoofd-) vestiging van ROTZ Media Services gelegen is, uitsluitend bevoegd. c. Opzeggingen met betrekking tot abonnementen, maandelijkse diensten of andere diensten die in een voorafgesproken plaatsvinden danwel gefactureerd worden dienen uiterlijk 60 dagen voor het ingaan van de nieuwe cyclus schriftelijk of telefonisch worden doorgegeven aan een bevoegde medewerker van ROTZ Media Services. Bevestiging van een dergelijke opzegging zal dan binnen 48 uur aan u verzonden worden per email en/of post. Opzeggingen buiten de maximaal gestelde termijn kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Deze diensten zijn bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: Webhosting, Database Hosting, RDP Hosting, Backup Cycli, Onderhoudsabonnementen, Telecom hardware leasing, narrow casting, ROTZ PoS, e.a.

 

Artikel 15: Klachten

a. De wederpartij is verplicht de hem door ROTZ Media Services geleverde zaken bij ontvangst te controleren alvorens tot opslag, wederverkoop of gebruik over te gaan. Indien een levering bij aankomst beschadigd is of een manco aan colli vertoont, dient de wederpartij proces-verbaal op te maken alvorens hij de goederen in ontvangst neemt. Tevens is de wederpartij verplicht ROTZ Media Services terstond schriftelijk melding te maken van de schade, onder opgave van de aard en omvang van de schade. b. Klachten met betrekking tot de geleverde zaken en/of diensten dienen schriftelijk zo spoedig mogelijk na ontdekking en in elk geval binnen 8 dagen na de (op)leverdatum aan ROTZ Media Services te worden medegedeeld onder vermelding van de aard van de klacht, factuurnummer en factuurdatum, waarop de klacht betrekking heeft. Bij niet-inachtneming van deze termijn van 8 dagen wordt de wederpartij geacht de levering geaccepteerd te hebben.

 

Tot slot: Deze voorwaarden liggen ter inzage bij ROTZ Media Services, Vrijmark 22 te Almere. Een exemplaar kan kosteloos worden toegezonden, of via onze website worden toegemailt dan wel uitgeprint.

Back To Top